คะแนนรายบุคคล ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนพิเศษ